Felel?s m?szaki vezet?nek minden olyan építkezésen tevékenykednie kell, amelyet engedély alapján végeznek. Komoly félreértéseket okoz az, hogy a felel?s m?szaki vezet? nem az építtet?, hanem a kivitelez? megbízottja, és éppen ezért nem az építtet? érdekében végzi a tevékenységét.
A felel?s m?szaki vezet?

Felel?s m?szaki vezet? fogalma: az építési munkaterületen végzett építési-szerelési munkát az Építési törvényben meghatározott felel?sséggel irányító személy, tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelez? építési szerz?désében vállalt épít?ipari kivitelezési tevékenységnek vagy meghatározott részének irányítására terjed ki. A felel?s m?szaki vezet? egyes tevékenységek (pl. munkahelyi irányítás), illetve építési-szerelési szakterületek irányításával a tevékenységnek megfelel? - külön jogszabály szerinti - képesítéssel rendelkez? személyt is megbízhat.

Kötelez? a felel?s m?szaki vezet? alkalmazása

F?szabály szerint minden építési munkaterületen végzett építési-szerelési munkához elengedhetetlen a felel?s m?szaki vezet? alkalmazása. A 2006. májusát megel?z? jogszabályi rendelkezés szerint az építmények teherhordó szerkezeteit nem érint? javító, karbantartó, felújító tevékenység esetében nem volt szükséges felel?s m?szaki vezet?re, függetlenül attól, hogy engedélyköteles volt-e az építkezés. Fontos kiemelni, hogy az Építési törvény jelenlegi szakasza kib?vítette és pontosította azokat az eseteket, amikor nem kötelez? a felel?s m?szaki vezet? munkája, és az alapfeltétel az, hogy a tevékenységhez ne kelljen építési engedélyt kérni (amihez engedély kell, ahhoz a felel?s m?szaki vezet? is elengedhetetlen). A továbbiakban tehát a munka jellegének megfelel? szakmunkás-képesítéssel rendelkez? személy felel?s m?szaki vezet? irányítása nélkül is végezheti az építmények olyan jelleg? felújítási, helyreállítási, átalakítási vagy korszer?sítési tevékenységét, melynek során az építmény tartószerkezeti rendszere nem változik meg, vagy az építmény tartószerkezetének teherbíró képességét befolyásoló olyan mérték? teherváltozás – írásos szakért?i véleménnyel igazoltan – nem következik be, mely a tartószerkezet meger?sítését, elbontását, megváltoztatását tenné szükségessé. Ide tartozik még az az eset is, amikor az égéstermék elvezetésére szolgáló bármilyen szerkezet? égéstermék-elvezet? berendezés építésére nem kerül sor, illetve ha az építmény homlokzatának megváltoztatása (kivéve a védett építményeket) nem jár együtt annak teherhordó szerkezeti változtatásával [1997. évi LXXVIII. tv. 39. §].
 
Miel?tt a felel?sségi szabályokra kitérnénk, ki kell emelnünk az építési törvény 39. § (1) bekezdésében található felsorolást, amely meghatározza, hogy melyek az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyhez kötött építmények épít?ipari kivitelezési tevékenység folytatásának legfontosabb feltételei. A b) pont kimondja, hogy a kivitelezési tevékenységet névjegyzékbe vett olyan felel?s m?szaki vezet?nek kell irányítania, aki egyrészt a kivitelez?vel tagsági, alkalmazotti vagy megbízotti jogviszonyban áll, és aki a kivitelezési tevékenység szakirányának megfelel? jogosultsággal és egyéb feltételekkel, másrészt a kivitelezési tevékenységet végz?k felett közvetlen irányítási joggal rendelkezik. A mondat els? része lezárja az egyes hatóságok és a kivitelez?k közötti vitát, amely arról folyt, hogy elegend?-e a felel?s m?szaki vezet?vel megbízási szerz?dést kötni, a másik része pedig biztosítja a „kell? hatalmat” a felel?s m?szaki vezet? számára (az már más kérdés, hogy ez a gyakorlatban mennyire m?ködik).
 
Nem lehetséges, hogy a munkafolyamat során valamikor ne legyen felel?s m?szaki vezet?je az építkezésnek. A felel?s m?szaki vezet? tartós akadályoztatása esetén a kivitelez?nek kell gondoskodnia kell a helyettesítést ellátó, megfelel? jogosultsággal rendelkez? személy kijelölésér?l. A helyettesítés ideje alatt elvégzett épít?ipari kivitelezési tevékenységért a felel?s m?szaki vezet?t helyettesít? személy felel.
 
Érdemes tudni, hogy építmény vagy építményrész épít?ipari kivitelezése esetén a kivitelezési tevékenység teljes kör? irányítását (ideértve a szakági munkákat is) a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti MV-Ép/A, MV-Ép/AM, MV-Ép/B névjegyzéki jelöléssel nyilvántartásba vett felel?s m?szaki vezet? önállóan csak az alábbi építmények, kivitelezések esetében láthatja el:
a) a legfeljebb az alábbi jellemz?j? építményt, építményrészt érint? épít?ipari kivitelezési tevékenység esetén
- 300 m2 összes szintterület,
- három beépített építményszint (alápincézett, földszint+tet?tér-beépítés),
- 1000 m3 bruttó térfogat,
- 7,5 m-es építménymagasság és
- 5,4 m-es szerkezeti nyílásméret (falköz, oszlopköz, el?regyártott födém), el?regyártott födémszerkezet,
b) bejelentéshez kötött építményeket érint? épít?ipari kivitelezési tevékenység esetén,
c) polgári l?tér,
d) hírközlési építmény,
e) nem közhasználatú park, játszótér, sportpálya,
f) kerítés,
g) támfal, ha a megtámasztott föld magassága nem haladja meg az 1,5 m-t
h) m?emléki területen álló meglév? építmény homlokzatán végzett építési tevékenység (pl. átalakítás, felújítás, nyílászárócsere, vakolás, színezés, felületképzés), a homlokzatára, födémére vagy tet?zetére szerelt bármely szerelvény, berendezés, antenna, antennatartó szerkezet, m?tárgy létesítése, valamint az ilyen építményeken, területeken hirdetési vagy reklámcélú építmények, berendezések, szerkezetek elhelyezése során [290/2007. (X. 31.) Korm. rend. 13/A. §; 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet].
 
Felel?sségi szabályok, feladatok

A jogviszony és a felek közötti kapcsolat rendezése mellett a felel?s m?szaki vezet? felel?ssége is egyértelm?vé vált, a jogszabály alapján ? felel:
a) az építményfajtának, építési tevékenységnek megfelel? jogosultságának meglétéért,
b) a szakmunka irányításáért,
c) az építmény, építményrész joger?s és végrehajtható építési engedélynek és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési terveknek, illetve a jogszabályban meghatározott kivitelezési terveknek megfelel? megvalósításáért, továbbá
d) az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, min?ségi és biztonsági el?írások megtartásáért és
e) a munkálatok végzésének szakszer?ségéért [1997. évi LXXVIII. tv. 40. §].
 
A Kivitelezési kódex – egyes pontokban átfedésben az Étv-vel – a felel?s m?szaki vezet? feladatként határozza meg:
a) az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és min?ségi követelmények), munkavédelmi, t?zvédelmi, környezetvédelmi, m?emlékvédelmi, természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelez? hatósági el?írások, továbbá az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyek betartatása, azok betartásának az általa vezetett építkezésen való ellen?rzése,
b) az épít?ipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszer? megszervezése,
c) a kivitelezés során a min?ségi követelmények biztosítása, a technológiai, a munkavédelmi és az egészségügyi el?írások betartatása,
d) a kit?zés helyességének, valamint a talajmechanikai és egyéb vizsgálatok megtörténtének ellen?rzése,
e) az épület (épületrész) a kivitelezési dokumentáció részeként készült energetikai számításban figyelembe vett méreteknek, adatoknak és anyagjellemz?knek megfelel?en valósult meg és a tervezett m?szaki jellemz?j? épületgépészeti berendezéseket szerelték be,
f) a külön jogszabályban el?írt egyeztetés eredményeképpen a közm?ellátás szakszer?en biztosított,
g) az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége elérte-e a külön jogszabályban el?írt mértéket, az el?írások szerint kezelték és az épít?ipari kivitelezési tevékenység befejezésekor a munkaterületr?l a külön jogszabályban foglaltak szerint elszállították,
h) az építmény rendeltetésszer? és biztonságos használatra alkalmas.
 
A vállalkozó kivitelez? felel?s m?szaki vezet?jének feladata az alvállalkozó kivitelez?k felel?s m?szaki vezet?ivel, valamint a szakági felel?s m?szaki vezet?kkel való együttm?ködés, a velük történ? egyeztetések koordinálása, tevékenységük összehangolása, valamint a használatbavételi engedélyezési eljáráshoz szükséges felel?s m?szaki vezet?i nyilatkozat megadása az alvállalkozói és a szakági felel?s m?szaki vezet?i nyilatkozatok alapján [290/2007. (X. 31.) Korm. rend. 12-13. §; 1997. évi LXXVIII. tv. 40. §].
 
A felel?s m?szaki vezet? a használatbavételi engedély megkérését (bejelentését), illetve a fennmaradási engedélykérelem benyújtását megel?z?en köteles beszerezni a kéménysepr?-ipari közszolgáltató nyilatkozatát is arról, hogy a kivitelezéssel érintett épített vagy szerelt égéstermék-elvezet? megfelel-e a szakszer?ség követelményeinek.
 
Itt is érdemes rögzíteni, hogy amennyiben a felel?s m?szaki vezet?i nyilatkozat tartalma nem felel meg a fenti el?írásoknak, vagy a tényállás tisztázása során bebizonyosodik, hogy tartalma valótlan, az építésügyi hatóság eljárást kezdeményez a felel?s m?szaki vezet?i jogosultságról névjegyzéket vezet? szervnél [37/2007. (XII. 13.) ÖTM rend. 20. §].

Érintett jogszabályok:

1997. évi LXXVIII. tv.;290/2007. (X. 31.) Korm. rend.;244/2006. (XII. 5.) Korm. rend.;37/2007. (XII. 13.) ÖTM rend.;

Tetszik! Megosztom a barátaimmal!

Megosztom Facebook-on
Generál kivitelezés
Lebonyolító tevékenységek
  •  terület előkészítés, talaj rehabilitáció, föld-és bontási munkák
  • mélyépítés
  • közműépítés
  • szerkezetépítés, kőműves munkák
  • szakipari munkák
  • szakági műszaki ellenőrzés
  • felelős műszaki vezetés
  • ingyenes árajánlat készítés
    (pályázatokhoz, felújításokhoz, ...)

 

 

Bérelhető Ringer állvány akár napi 3.000 Ft-ért!

Bérlehető Ringer állvány - Ép-Kanizsa Kft.

Kategória

m2-m2-ig

Építés (Ft/m2)

Bérlet (Ft/nap/m2)

1.

50-299   740 Ft-tól  17 Ft*

2.

300-600   650-740 Ft 12-15 Ft 
*Minimum 3.000 Ft/nap  

Gépi földmunka

Földmunka - Ép-Kanizsa Kft

Teljeskörű gépi földmunka végzése, saját Komatsu ároskásó-homlokrakodó géppel.

Árak, díjak:
Árokásó rakodó: 7.500 Ft + ÁFA / munkaóra
Kiszállás díja:
Homlokrakodó: Nagykanizsa közigazgatási határáig 10.000 Ft + ÁFA
6 munkaóra felett díjtalan kiszállás

Amit vállalunk:

gépi földmunka, földmunka, árok ásás, alap ásás, pince kiásás, tereprendezés, betontörés, bontás, hótolás, raklap villával anyag mozgatás

Amit kínálunk:

gyors, pontos, megbízható munkavégzés, korrekt árak

Referencia igazolás

Megrendelő:
Nagykanizsa MJV Önkormányzata

Facebook oldalunk

 

Kiemelt Partnereink